Diskutim mbi Tatimin për Profesionet e Lira në Qendrën Dua

Mbrëmjen e 15 shkurtit, Qendra Dua u bë vendi i një diskutimi të gjallë dhe informativ mbi tatimin mbi të ardhurat për profesionet e lira. Ky event, i cili tërhoqi një numër të madh ndjekësish, kishte në fokus sfidat dhe mundësitë që paraqiten nga taksimi i profesionistëve të pavarur. U diskutuan ndikimet ekonomike dhe sociale të këtij taksimi dhe u ofruan strategji për të luftuar evazionin tatimor.

Paneli i Ekspertëve

Paneli i diskutimit përbëhej nga dy figura të njohura në fushën ekonomike dhe financiare:

  • Arben Shkodra, Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit Ekonomik Kombëtar
  • Artur Papajani, Këshilltar Financiar dhe ish Drejtor i Përgjithshëm i Tatimeve

Këta ekspertë ndanë njohuri të thella mbi rëndësinë e një sistemi tatimor të drejtë dhe transparent për profesionet e lira. Ata theksuan praktikat më të mira ndërkombëtare për menaxhimin efektiv të taksimeve dhe rëndësinë e një qasjeje të drejtë dhe të ndershme ndaj tatimit.

Pikat Kryesore të Diskutimit

Diskutimi solli në dritë disa aspekte të rëndësishme të taksimit mbi të ardhurat për profesionet e lira, duke përfshirë:

  • Ndikimet Ekonomike dhe Sociale: Si taksimi ndikon në ekonominë dhe shoqërinë tonë, dhe rëndësia e një sistemi të drejtë tatimor për të mbështetur rritjen dhe zhvillimin.
  • Evazioni Tatimor: Strategjitë për të luftuar evazionin tatimor dhe për të siguruar që profesionistët e pavarur të paguajnë tatimet në mënyrë të drejtë.
  • Praktikat më të Mira Ndërkombëtare: Shembuj të suksesshëm nga vende të tjera dhe sesi këto praktika mund të zbatohen në Shqipëri.

Ndikimi dhe Vlera e Eventit

Ky diskutim shërbeu si një platformë e vlefshme për ndarjen e ideve dhe përvojave të rëndësishme. Profesionistët e lirë patën mundësinë të kuptojnë më mirë sfidat që përballen dhe të gjejnë mënyra efektive për t’i menaxhuar ato. Eventi gjithashtu ndihmoi në sensibilizimin e opinionit publik mbi kompleksitetin e taksimit dhe rëndësinë e përmirësimit të politikave tatimore.

Falenderime dhe Shikim Drejt së Ardhmes

Një falënderim i veçantë shkon për panelistët dhe të gjithë pjesëmarrësit për kontributin e tyre të çmuar. Ne presim me padurim organizimin e eventeve të tjera të ngjashme që do të ndihmojnë në nxitjen e një dialogu konstruktiv mbi çështjet ekonomike dhe sociale të rëndësishme për vendin tonë.

Share the Post:

Related Posts